Varázserdő blog
Menjünk kirándulni! - Nemzeti Parkok

Mikor végre eljön a tavasz és már langyos az idő, mindenki kikívánkozik a természetbe. Az alábbi bejegyzés abban segít, hogy mégis merre induljunk. Csokorba szedtük a Nemzeti Parkokat.

aggtelek.jpg

Hazánk nemzeti parkjai közül ez az első, amelyet hangsúlyozottan a földtani természeti értékek, a felszíni formák és a felszín alatt húzódó barlangok megóvására hoztak létre Észak-Magyarország karsztvidékén – a hajdani Gömör – Tornai- karszt részeként – a Sajó- és a Hernád folyó között 1985-ben.

Az Aggteleki Nemzeti Park déli részén, a Szalonna-Rudabányai-hegység területén található Martonyi községtől kb. 3,5 km-re Háromhegyi Pálos templom- és kolostorrom, mely a nemzeti park területén, a Szádvár mellett a legjelentősebb középkori épület, országos jelentőségű műemlék. A Szögliget melletti Szádvár elhelyezkedésével, környezetével kedvelt célpont a látogatók számára, mivel a várromhoz tanösvény vezet valamint a látvány is csodálatos.

Aggteleki Nemzeti Park honlapja

balaton.jpg

Az 1997-ben megalakult nemzeti park területe (57.019 hektár) hat korábbi tájvédelmi körzetből tevődik össze. Életre hívásával megvalósult a magyar természetvédelem régi álma: a sokáig egymástól különálló védett területek összekapcsolásával létrejött a Balaton-felvidék összefüggő területére kiterjedő védett ökológiai rendszer.

Tájegységei közül a Kis-Balatont a vizes élőhelyek nemzetközi védelmét szolgáló Ramsari Egyezmény is óvja. A Tihanyi-félsziget – kiemelkedő geológiai értékei és a területen zajló természetvédelmi munka elismeréseként – 2003-ban Európa Diplomás területté vált.

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területe Veszprém és Zala megyékre, a Kis-Balaton védett természeti terület Somogy megyébe átnyúló néhány részére, valamint 2004. év elejétől a Balatoni Üdülőkörzet Somogy megyei területeire terjed ki, mintegy 1 millió hektár nagyságban. A nemzeti parkon kívül az igazgatóság működési területéhez tartozik számos további országos védelem alatt álló természeti terület: 3 tájvédelmi körzet (a Magas-bakonyi TK, a Somló TK és a Mura-menti TK), 27 természetvédelmi terület, valamint ex lege védett területek, illetve értékek (források, lápok, barlangok, víznyelők, kunhalmok, földvárak).

Balaton-felvidéki Nemzeti Park honlapja

bukk.jpg

A Bükk hegység belső területeit 1977. január 1-én nyilvánították nemzeti parkká. A Bükki Nemzeti Park a hegységnek központi, nagyrészt erdős területét foglalja magába.

A Bükk hazánk átlagmagasságát tekintve legmagasabb hegységünk, mészkő ormai meghaladják a 800-900 m-es magasságot. Meredek ormai, a „Kövek vonulata”, mély szurdokvölgyei, a Bükk-fennsík karsztos felszíne, hegyi rétjei, változatos élőhelyi feltételeket biztosítanak az itt megtelepedett növény- és állatvilág számára. Több endemikus, reliktum, a hazai és nemzetközi viszonylatban ritka faj ismert a Bükkben. A karsztos hegység kiterjedt barlangrendszerrel rendelkezik, a hazai ismert barlangoknak több, mint egynegyede itt található. A hegység forrásbarlangjai az ősember lakóhelyei voltak. A magaslatokon a sáncok, földvárak maradványai, várromok, máshol kolostorromok emlékeztetnek arra, hogy a hegységnek mindig jelentős szerepe volt a történelmi korokban.

Bükki Nemzeti Park honlapja

dunadrava.jpg

Gemenc
A Duna-menti Sárköz területén található Gemenc ártéri növényvilágának meghatározó társulásai a bokorfüzesek, a puha- és keményfa ligeterdők. Állatvilágának kiemelkedő értékei a védett jégmadár, a fokozottan védett rétisas, a fekete gólya és a kerecsensólyom. Gemenc híres a kiváló gímszarvas és vaddisznó állományairól. Területét átszövik a „fokok”, melyek részben természetes, keskeny csatornák. Ezeken keresztül biztosították hajdan a belső területek elárasztását, mely az erdő és az ott élő gazdálkodók megélhetését segítette.

Béda-Karapancsa
A Béda-Karapancsa a Duna magyarországi alsó szakaszának kiemelkedő értéket képviselő élőhelyeit foglalja magába. Itt van hazánk rétisasok és fekete gólyák által egyik „legsűrűbben lakott” területe. A háborítatlan ártéri erdők mélyén zavartalanul pihennek meg a gémfélék, kis és nagy kócsagok, kanalas gémek.

Dráva
A Dráva és mellékfolyóinak árterét, valamint a holtágakat galériaerdők kísérik. A folyó halfaunája rendkívül gazdag, ritka fajok is előfordulnak. A Dráva homok- és kavicspadjainak kiemelkedő jelentőségük van, hiszen ezek a part mentén élő madarak kedvelt tartózkodási és költési helyei. A lefűzött morotvák nádasaiban népes szürkegém, bakcsó, kis kócsag telepek húzódnak meg. A dús lombú erdőkben fekete gólyák, rétisasok fészkelnek.

A természeti értékek megismerését, az érintetlen vadon élményének átélését a bemutatóközpontok és a változatos, élményt adó programok segítik a gyalogtúráktól a kenutúrákon át a barlangi kalandtúrákig.

Duna-Dráva Nemzeti Park honlapja

dunaipoly.jpg

Hazánk sorrendben kilencedikként megalapított nemzeti parkja talán az egyik legváltozatosabb valamennyi között. Egyedülálló sokszínűségében négy tájegységünk, a Pilis–Visegrádi-hegység, a Börzsöny hegység, az Ipoly-völgy, valamint az Alföld Duna menti darabkája ötvöződik harmonikus egységgé.

A nemzeti park e sajátos szépségű hegyvidéki erdők és folyó menti élőhelyek természeti értékeit hivatott megőrizni. A Duna–Ipoly Nemzeti Park hazánk központi térségében, Budapesttől északra terül el, s több helyen érintkezik a magyar–szlovák határral. A nemzeti park egyes részterületei már a főváros közvetlen szomszédságában találhatók. A védett terület alapját az 1978-ban kialakított tájvédelmi körzetek (Pilisi Tájvédelmi Körzet, Börzsönyi Tájvédelmi Körzet) képezték, kiegészítve további értékes és jelentős kiterjedésű tájrészletekkel.

Duna–Ipoly Nemzeti Park honlapja

ferto.jpg

A Fertő vidéke éghajlati övezetek, növény- és állatföldrajzi határok találkozási helye. Ezek az Európában egyedülálló adottságok és a kis területen előforduló élőhelyek sokszínűsége határozzák meg e táj arculatát.

A nemzeti park mozaikos szerkezetű. Főbb területei a Fertő-táj, a Hanság a Tóközzel, valamint a Répce mente.

A mintegy 309 négyzetkilométeres kiterjedésű Fertő az eurázsiai sós sztyepptavak legnyugatibb tagja; magyar oldalának jelentős része nádas mocsár. A tavon és a tó nádas mocsarában, a Fertőzug szikes tavain valamint a környező vizenyős mocsár- és lápréteken vízi gerinctelenek, halak, kétéltűek, madarak páratlan fajgazdagsága figyelhető meg.

1994 tavaszán az osztrák és a magyar nemzeti park területeinek összekapcsolásával létrejött hazánk első határon átnyúló nemzeti parkja. A védett területek megőrzése azóta a két ország természetvédelmi szakembereinek együttműködésében valósul meg. A védelem nemcsak a káros emberi tevékenység megszüntetésével éri el célját. A pusztán megőrző jellegű természetvédelemmel ellentétben a nemzeti park különböző élőhely-rekonstrukciós intézkedésekkel (irányított legeltetés, kaszálás, nádvágás) biztosítja, illetve javítja az élőhelyek minőségét.

Fertő-Hanság Nemzeti Park honlapja

hortobagy.jpg

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területéhez további 4 Tájvédelmi körzet is hozzátartozik, s 3 megyényi működési területén 6 tájegységi körzetre osztva látja el természetvédelmi feladatait. Vizes élőhelyei nemzetközi védelmét, köztük a Hortobágyi-halastó, az Egyek-pusztakócsi és Kunkápolnási mocsárvilág valamint a Tisza-tó vízfelületeit közel 23 000 ha-os területen a Ramsari Egyezmény is óvja (1979). A Hortobágy egy olyan, a pásztorközösségek által elsősorban legeltetéssel hasznosított kultúrtáj, mely az ember és a természet „hagyományos és kíméletes földhasználaton alapuló, harmonikus együttműködésének kiemelkedő példája”, s mint ilyen UNESCO kulturális világörökségi helyszín (1999).

Mint „Magyarország legjobb élő hagyományokat ápoló desztinációja”, Kiváló Európai Desztináció (ÉDEN 2008) nemzetközileg is elismert pásztorkultúráját mai napig őrzi. 2011-ben a nemzeti park mintegy 10 ezer hektáros területén jelölték ki Európa harmadik ”nemzetközi csillagoségbolt-parkját”, mely a természetes éjszakai környezet megóvásával a fényszennyezésmentes égbolt látványát és az éjszakai élővilág értékeinek bemutatását hivatott szolgálni.

Hortobágyi Nemzeti Park honlapja

kiskunsag.jpg

1975-ben az ország második nemzeti parkjaként alakult a Duna-Tisza közén. Az alapításkor 6 nemzeti parki terület mára kilenc egységből áll. Kiterjedése 50523 hektár. A Kiskunsági Nemzeti Park célja a Duna-Tisza köze jellegzetes arculatának, a táj természeti értékeinek, földtani képződmények, vizeinek megőrzése, ezen értékek tudományos kutatása és oktatási, ismeretterjesztési célú bemutatása.

A változatos élőhelyek sokasága jellemzi a Duna-Tisza köze síkvidéki táját. A Tisza mentén a holtágak, az ártéri erdők, az egykori kubikok és fokok, a Homokhátságon a szélfújta homokbuckások nyílt homoki gyepjei, borókás nyáras erdői, a Turjándikék vízjárta gyepjei, kocsányos-tölgyes erdősztyeppjei, a szikes tavak és szikes puszták és a ma is élő tanyavilág csak a türelmes embereknek mutatja meg igazi titkait.

Kiskunsági Nemzeti Park honlapja

korosmaros.jpg

A Körösök és a Maros ártéri erdői, gyepjei, a holtágak vízivilága alkotja az értékek egyik fő csoportját. A csendes vizek lakói között megtaláljuk a fokozottan védett vidrát, az állandó fészkelő madarak között a fekete gólyát, a rétisast és a barna kányát.

A másik kiemelt élőhely együttes a nagy kiterjedésű pusztákhoz kötődik, ahol a sziki mocsaraktól a sziki tölgyesekig számos ritka társulás fordul elő. A növények közül a volgamenti hérics, a bókoló zsálya és a földbentermő here hazánkban csak a Körös-Maros Nemzeti Parkban él, de botanikai különlegességnek számít az ország legnagyobb vetővirág és őszi csillagvirág állománya, melyek az előző fajokkal együtt szintén jégkorszaki maradványfajnak számít.

A növények mellett természetesen az állatok között is nem egy ritkaság megtalálható, a nyelesszemű légy vagy a dobozi pikkelyes csiga csak itt fordul elő, de a bánáti csiga, a nagy szikibagoly, a magyar tavaszi fésűsbagoly és a sztyepplepke legerősebb hazai állományai is itt találhatók. A nemzeti park madárvilága nemzetközi jelentőségű, számos fészkelő faj (kerecsensólyom, parlagi sas, kék vércse, kanalasgém) és őszi-tavaszi vonuló (daru, partimadarak, vadlibák) faj tartozik ebbe a csoportba. Külön kell megemlíteni Európa legnagyobb szárazföldi madárfaját a túzokot, amely a nemzeti park címermadara.

Körös-Maros Nemzeti Park honlapja

orsegi.jpg

Vas megye délnyugati sarkában találjuk ezt az erdőkkel, ligetekkel szabdalt gyönyörű tájat, ahová a honfoglaló magyarok a nyugati kapu védelmére őrállókat telepítettek. Innen a táj neve: Őrség.

Az Őrség hazánk egyetlen olyan tájegysége, ahol a lakosság a honfoglalás óta folyamatosan egy helyben él.

Az itt élő emberek évszázadok során alakították ki a táj arculatát apró parcellás gazdálkodásukkal, tájba simuló épületeikkel, mindezt harmóniában a természettel, megőrizve, fenntartva annak sokszínű változatosságát.

E csodálatos táj természeti, kultúrtörténeti, néprajzi értékeinek megóvására az Őrségi Nemzeti Park ügyel, melyet 2002. március 1-én hoztak létre hazánk tizedik nemzeti parkjaként.

Őrségi Nemzeti Park honlapja

 
Könyvmolyoknak

A Gyermekkönyvek nemzetközi napja van, és nem mellesleg Csukás István 80. születésnapja. Ezen alkalmakra egy csokorra való mókás, bájos könyvjelzőt gyűjtöttünk össze. 

Tengerész 

Ha tengeri kaland, akkor Rumini. Talán sokaknak ismerősen cseng a név. A Rumini egy vérbeli kalandregény. Főhőse Rumini, hajósinas a Szélkirálynő nevű tengerjáró vitorláson. A minden lében kanál kisegér direkt keresi a veszélyt és izgalmakat - szívesen lopódzik a raktárba egy kis édességért vagy oson ki titokban egy lakatlan szigetre kincset keresni. Ám a végén mindig valami sokkal nagyobb kalamajkába keveredik. A Ragacs-tenger óriáspolipjára, a Sárkány-szorost őrző háromfejű fenevadra, a mindenre elszánt, kegyetlen kalózokra vagy a Pelevár alatt húzódó kazamatákra még Rumini sem számít. Ennyi veszélyből már csak a barátok (és néhány varázseszköz) segítségével lehet kikeveredni.

tengeresz.jpg

THE 36TH AVENUE letölthető könyvjelzők

Erdei

És akkor jöjjön egy örök klasszikus. Vagyis inkább kettő!

Először is a Vuk, ha már róka! Fekete István könyveit bármikor szívesen olvasgatja az ember, legyen felnőtt, vagy gyerek. 

Lippiti-klippiti, lippiti-klippiti!  A második könyv, igen, a Rémusz bácsi meséi. A Róka és a Nyúl örök viszályáról szóló helyes kis történetek. Hol az egyik jár túl a másik eszén, hol a másik kerekedik felül az egyiken.

roka.jpg

1. Lemon Squeezy letölthető könyvjelzők - 2. Or so she says... letölthető könyvjelzők

Szívecskés

Ismeritek Varangyina hercegnőt? Láttátok már Henna hercegnőt? Surrant már felétek éj hercegnő az esti sötétben? Megtörtént már, hogy szóba elegyedtetek Novellina hercegnővel? Láttátok már, hogyan ropja a táncot a tűz körül Cigánka More? Holdkaréj hercegnő, Dorémi hercegnő, Kínai Illóka – a paloták mélye vagy a tornyok magasa számos királylányt rejt. A nagy álcázásban némelyik már arra sem emlékszik, hogy kicsoda. Ámde megérdemlik, hogy újra felfedezzétek őket. Itt van hát egy kötetbe gyűjtve minden, ami csak tudható e névtelen, ismeretlen vagy eltűnt hercegnőkről. Paloták sötét titkai, folyosói pletykák, budoárokban elsuttogott vallomások, szerelmek, elvarázsolt erdők, rejtegetnivalók, házi kedvencek – van itt minden, kissé kuszán, de magyarázatok, rajzok kíséretében. Nincs is más dolgotok, mint ide-oda lapozgatni, és felfedezni az elfeledett hercegnők világát. És ki tudja, valamelyikükben talán magatokra ismertek! Nevenincs és Sosemvolt hercegnőkszivecskes.jpg

1. Craft & Creativity DIY könyvjelzők - 2. Martha Stewart könyvjelzők - 3. the pretty blog letölthető könyvjelzők

Baglyos

A Harry Potter 7 kötetes regénysorozatot senkinek sem kell bemutatni. A Harry Potter-sorozat különlegessége, hogy nem más térben és/vagy más időben játszódik, hanem az olvasó saját világában, nevezetesen – nagyrészt a 20. század végi Nagy Britanniában.

bagoly.jpg

Sash-kash letölthető könyvjelzők

Írjátok meg, nektek melyik a legkedvesebb, legemlékezetesebb gyermekkori olvasmányotok, amit továbbadnátok a következő generációnak! Vagy melyik az a kortárs szerzemény, ami sok vidám percet szerzett nektek?
Várjuk a kommenteket! Betűre fel!
 
Szendvicstorta- Locsolóknak akár

A sátoros ünnepeken hajlamosak vagyunk minden finomságból többet készíteni, mint amennyi indokolt lenne. Nincs ez másként Húsvétkor sem. 

Valljuk be, cseppet elhalványítja a tavaszvárás varázsát, mikor már napok óta sonkával, tojással és a húsvéti lakoma egyéb kellékeivel kelünk és fekszünk.
Erre az áldatlan állapotra nyújt nagyszerű megoldást a szendvics torta, ami a húsvéti maradékot jótékonyan elnyeli és magasabb dimenzióba emeli. Újabb finom és mutatós ételt készíthetünk, aminek remélhetőleg már nem lesz maradéka...
 
szendvicstorta1.jpg
 
Hozzávalók:
kalács/16 db szeletelt kenyér 
10-12 dkg főtt sonka
6 db főtt tojás
20 dkg túró
12 dkg juhtúró
2 ek tejföl
300 g joghurt 
10 dkg vaj
majonéz
mustár
torma
piros arany
őrölt piros paprika
őrölt kömény
csemege uborka
só, bors
lilahagyma
retek, újhagyma, paradicsom, snidling
 
szendvicstorta2.jpg
 
1. krém: körözött
Mindenkinek van egy tuti körözött receptje, ezért itt csak egy alap verziót említünk. Alaposan kikeverjük a túrót, a juhtúrót, a vajat. Fűszerezés előtt vegyünk ki egy kisebb mennyiséget (kb. 3 ek), amit így fehéren kenünk majd a torta legtetejére a díszítés alapjaként. Most már jöhetnek a fűszerek: piros paprika, kömény, bors, lila hagyma és a szabadon választható ízesítők (pl. mustár, sör, kapri bogyó, stb.).
 
2. krém: sonkakrém
A maradék sonkát vágjuk apróra vagy daráljuk le. Aprítsunk fel egy kis fej lila hagyma felét és 2 db csemege uborkát. Mindent keverjünk el 2 ek tejföllel, 3 tk mustárral, 2 tk tormával, végül sózzuk és borsozzuk.
 
3. krém: tojáskrém
A tojásokat törjük össze villával és ízesítsük 4 ek majonézzel, 4 tk mustárral (lehet magos is), 1 tk piros arannyal, apróra vágott snidlinggel vagy újhagymával, petrezselyemmel, sóval, borssal.

A maradékok mennyiségét látva válasszuk ki a megfelelő méretű tortaformát. A fenti mennyiségek egy kisebb (kb. 20 cm) átmérőjű tortaformához elegendőek. A forma alját béleljük ki az első réteg kenyérfélével. A kenyeret/kalácsot próbáljuk meg minél szorosabban rakni, hogy egyöntetű réteg alakuljon ki. Pár kanál joghurtot (kb. 2-3 ek) simítsunk el minden kenyér réteg tetején, mielőtt a krémekkel megkennénk. (A krémekben nincs annyi nedvesség, hogy megpuhítsa a kenyeret, ehhez kell a joghurt.) 
A következő kenyér rétegnél ugyanúgy járjunk el, mint az elsőnél, majd jöhet a második krém. Újabb kenyér réteg, újabb krém, végül egy befejező kenyér sor. A torta tetején egy vékony túrókrémet terítsünk szét, ami jó alapot ad a díszítéshez. 
A dekoráció lehet kolbász karika, főtt tojás cikk, töltött koktél paradicsom, szeletelt hónapos retek, piros arany pötyögtetés, snidling szórás...igazából bármi. Érdemes fél-egy napot hűtőben állni hagyni, hogy jól összeérjenek az ízek.
 
szendvicstorta3.jpg
 
A nyúlon túl!

A nyuszik után most következzenek a tojások.

Csodapofák

funny_tojas_1.jpg

1. Mustache Eggs - 2. eggs..love these!!! - 3. Mr. Humpty Dumpty: Easy Easter Eggs -  4. Happy Easter - 5. EASY HIPSTER EASTER EGGS

bajusz_tojas_printable.jpg

30 db hipster tojás matrica 

Vintage

vintage_tojas.jpg

1. Easter egg - 2. Decorating Easter Eggs - 3. easiest egg-decorating - 4. Little Cottage 

vintage_tojas_printable.jpg

Vintage madaras címke

Black & White

blackandwhite_tojas.jpg

1. Easter eggs - 2. black & white easter eggs - 3. eggs - 4. Feather eggs...

Haladóknak

haladoknak_tojas.jpg

1. Gehaakt eitje - 2. Easter Cupcakes Baked in Real Egg Shells - 3. Cement Easter Eggs - 4. EMBROIDERED EGGS

Válogass kedvedre a Varázserdőben és mi ingyen szállítjuk ki a húsvétig beérkezett megrendeléseket!

 
A nyúl vagy a tojás?

"Tudjuk, hogy a tojás az újjászületés, a bárány az áldozat, a nyúl a szaporaság jelképe. Azt persze gyerekfejjel sem értettem, hogy miért tojik a nyúl csokitojást. Sajnálom, de egyszerű fordítási bakiról van szó. A 18. században húsvétkor még Haselhuhnt (gyöngytyúkot) és tojását ajándékoztuk egymásnak, de a szó megrövidült (Hasel), amit valaki nyúlnak (Hase) fordított. Szegény tapsifüles azóta tojja a csokoládét." (Vinkó József - Magyar Konyha)

 A nyuszi számos méretben, formában és anyagban feltűnhet dekorációként.

Girland

girland.jpg

1. EASTER BOOK PAGE BANNER - 2. easy easter decor

Origami

origami.jpg

1. Origami Hase - 2. Origami Easter Bunnies - 3. Origami Bunny Rabbit Tutorial

Geometria

Mostanában nagyon divatos a formakövető, geometrikus alakzatokra való felbontás. (A letölthető mintákat megtaláljátok a linkeken.)

geometria.jpg

1. TÊTE DE LAPIN EN 3D - TROPHÉE - 2. OSTERHASEN BASTELN AUS PAPIER

Nyulak a terített asztalon

asztalon.jpg

1. 5 MINUTE RABBIT NAPKIN RINGS - 2. Easter Bunny Treat Jars - 3. EASTER TABLE SETTING - 4. Bunny Fold for Napkins

Ennivaló Tapsifülesek

suti2.jpg

1. Easter bunny bread rolls - 2. Bunny Cookies - 3. Bunny Butt Cupcakes - 4. Easter Bunny Gift Jars & Labels

Letölthető / nyomtatható minták

vintage.jpg

Easter Decoration

silhouette1.jpg

MR + MRS BUNNY SILHOUETTES

nyul_bajusz.jpg

Funny Bunny

Válogass kedvedre a Varázserdőben és mi ingyen szállítjuk ki a húsvétig beérkezett megrendeléseket!

 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 Következő > Utolsó >>

2. oldal / 5